Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe.

List do Rzymian 10,17

Zatem to publicznie głoszone Słowo albo kazanie służy w chrześcijaństwie temu, by możliwe było przez ten środek czy przekaz otrzymanie odpuszczenia grzechów czy chrześcijańskiej sprawiedliwości, którym Chrystus i jego łaska zostają nam objawione i przedłożone czy złożone w naszym sercu – bez tego kazania nikt nie mógłby być świadomy tych skarbów.
Bo jeśliby nie było to publicznie głoszone i zwiastowane, to skąd można by wiedzieć i w którym ludzkim sercu powstałaby myśl, że Chrystus, Boży Syn, dla nas zszedł z nieba, dla nas umarł i zmartwychwstał, zdobył odpuszczenie grzechów i życie wieczne i nam je podarował? I choć on zdobył dla nas ten skarb przez swe cierpienie i smierć to jednak nikt nie byłby w stanie sam do tego dojść ani tego przyjąć, gdyby nie było nam dane tego przynosić, przedstawiać i przedkładać za pomocą Słowa. Dlatego zawsze nauczałem, że przede wszystkim jako rzecz najważniejszą, by głoszone było ustnie Słowo i by było przyjmowane uszyma, przez które Duch Święty wchodzi do serc oświecając je i budząc wiarę. Wiara bowiem powstaje i trwa jedynie dzięki słuchaniu jawnego (publicznego)kazania ewangelii, przez które ona jest wzbudzona, wzrasta i jest umacniana.

Marcin Luter

Rozważanie pochodzi z książki „Drogowskazy chrześcijanina na każdy dzień” wydanej przez wydawnictwo Warto, którą można kupić tutaj.